Bridge to the Future Conferentie 2024
“Vrijheid is een werkwoord” De vier vrijheden van Roosevelt als leidraad
20 september 2024
Musis Arnhem 13:30-15:30
Vorm interactieve conferentie

De Stichting War Requiem-Bridge to the Future beoogt de bewustwording van de waarde van leven in vrede en vrijheid te bevorderen. Sinds 2002 organiseert de Stichting jaarlijks de Conferentie Bridge to the Future. De conferentie gaat over actuele vraagstukken en vormt een uniek onderdeel van het programma van de Herdenking van de Slag om Arnhem.

De komende conferentie stelt de vraag wat 80 jaar vrijheid ons heeft gebracht. Welke stappen moeten we zetten om die vrijheid en vrede te bewaren en door te kunnen geven aan de volgende generaties? Wat betekent vrijheid anno 2024 voor verschillende mensen/groepen/landen?

Voor de conferentie van 2024 wil de Stichting de kansen en gevaren ten aanzien van grondrechten, de rechtsstaat, vrijheid en een democratisch Europa in de schijnwerpers zetten. Het thema is geïnspireerd op de Vier Vrijheden, vier mensenrechten, zoals uitgesproken in de State of the Union door de Amerikaanse president Franklin Roosevelt in 1941. Met deze speech wilde de president niet vanuit angst, maar vanuit een positieve houding naar de toekomst in vrijheid kijken. Hij zag deze vrijheden als basis voor een menswaardige wereld. Voor de conferentie van 2024 nemen wij deze vier vrijheden als leidraad om de huidige situatie in de maatschappij te duiden en – hopelijk – om richting te geven aan de toekomst. Europarlementariër Sophie in t Veld zal in haar keynote de Vier Vrijheden vanuit Europees perspectief belichten waarbij de rol van Europa, op het gebied van klimaat, migratie en veiligheid aan de orde komt. Hoe gaan de Europese staten samenwerken om die die vrijheden te bewaken en door te geven aan volgende generaties? ‘Klimaatgeneraal’ Tom Middendorp zal ingaan op de impact van klimaatveranderingen die leiden tot conflicten, menselijk leed en inperking van vrijheid. Daarbij zal hij ook spreken over de impact van de oorlog in Oekraïne en de noodzaak te werken aan onze weerbaarheid door te investeren in een sterker Europa en in een nieuwe relatie met het mondiale Zuiden, dat als gevolg van deze oorlog te maken krijgt met veranderingen in energie- en voedselleveranties en prijzen.

Elk jaar in september staan we stil bij de Slag om Arnhem en de hoge prijs die voor onze vrijheid is betaald. De bevrijding in 1944-45 betekende hoop op een nieuw begin in termen van vrijheid, maar ook in termen van een nieuw soort politiek. Dit leidde onder andere tot de opbouw van de verzorgingsstaat. Onder invloed van veranderend politiek beleid verschuift vanaf de laatste eeuwwisseling de opvatting, dat de staat een taak heeft in de verzorging van haar burgers, naar de opvatting dat de staat dient te faciliteren. Zo verandert de verzorgingsstaat langzaam in een participatiesamenleving, waar alleen voor de sociaal zwakkeren verzorgingsvoorzieningen worden getroffen.

Inmiddels, 80 jaar na de bevrijding, is de wereld er één waar onrust door klimaatveranderingen, conflicten, ongelijkheid en polarisatie lijkt toe te nemen. Velen hebben het gevoel weer op een soort breukvlak in de geschiedenis te staan. De situatie in de wereld is zo veranderd dat de oprichters van de NAVO vreemd opgekeken zouden hebben wanneer ze hoorden dat de Amerikaanse president Duitsland nu aanspoort meer aan defensie uit te geven.

Onlangs publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid (WRR) het rapport Grip: ‘’Veel burgers hebben te maken met onzekerheid en een gebrek aan grip”. In dit rapport laat de WRR zien dat de combinatie van onzekerheid en gebrek aan grip kan leiden tot een slechtere gezondheid en een bron is van maatschappelijk onbehagen. Dit onbehagen hangt nauw samen met beelden en overtuigingen die op gespannen voet kunnen staan met de democratische rechtsstaat. De WRR nodigt met dit rapport beleidsmakers uit om vanuit grip naar beleid te kijken: hoe kan de overheid burgers meer persoonlijke controle geven, zodat zij hun levensdoelen dichterbij kunnen brengen?’’

Stichting Bridge to the Future wil op haar beurt burgers uitnodigen het vervullen van hun levensdoelen niet alleen op zichzelf betrekking te laten hebben, maar ook ten gunste van de gemeenschap. Het is belangrijk om te onderzoeken wat 80 jaar vrijheid ons heeft gebracht en welke stappen we moeten zetten om vrijheid en vrede door te kunnen geven aan de volgende generaties. Het doel van de conferentie is het publiek inzicht te geven in welke inspanningen er nodig zijn om vrijheden te koesteren en te bewaken en wat ieders persoonlijke rol en bijdrage daaraan kan zijn.

 

De Four Freedoms speech van FDR Roosevelt als basis voor een menswaardige samenleving
Nog tijdens de tweede Wereldoorlog, in een zeer bedreigende wereld gaf de Amerikaanse president Franklin Roosevelt op 6 januari 1941 zijn State of the Union speech over vier mensenrechten, vier vrijheden. Hij zag deze vrijheden als basis voor een menswaardige wereld.

Voor de conferentie van 2024 zullen we deze 4 vrijheden als leidraad nemen om de huidige situatie in de maatschappij te duiden en om richting te geven aan de toekomst.

Vrijheid van meningsuiting, de beste verdediging tegen aantasting van de democratie;

Vrijheid van godsdienst, ons wapen tegen onverdraagzaamheid en fanatisme;

Vrijheid van gebrek, de belofte om hongersnood, armoede en epidemieën uit te roeien;

Vrijheid van vrees/ angst, een vrijheid die afhankelijk is van collectieve veiligheid, een begrip dat door de VS binnen de Verenigde Naties wordt uitgedragen.

Speciaal ter gelegenheid van de herdenking van Operatie Market Garden, die 80 jaar geleden plaatsvond, zal de conferentie openen met een magistraal deel uit The Armed Man: a Mass for Peace uit 1999. Componist Karl Jenkins droeg zijn muziekstuk op aan oorlogsslachtoffers.

 

Het programma voor de conferentie
Onderwerp, opzet en (inter)nationale sprekers en kunstzinnige performers zijn interessant zowel voor volwassenen als voor jongeren. In opzet is de conferentie steeds onderscheidend: het gaat niet om wetenschappelijke verhandelingen maar om genodigden die vanuit ‘het hart’ spreken. Aan de gastsprekers en performers wordt gevraagd om niet alleen vanuit hun jarenlange (al dan niet professionele) ervaring met bepaalde thema’s, maar ook en vooral vanuit hun persoonlijk oogpunt een bijdrage te leveren.